Cuộc thi Olympic tiếng Anh tiểu học là một sân chơi sáng tạo cho các em học sinh có niềm đam mê yêu thích và năng khiếu tiếng Anh được tham gia trải nghiệm và thử thách bản thân. Bài viết này Step Up sẽ giới thiệu một vài bộ đề thi olympic tiếng Anh lớp 5, trong đó có cả đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 có đáp án, cấp độ của cuộc thi theo quy mô từ quốc gia đến tỉnh huyện để các bạn có thể tham khảo

Hệ thống đề thi olympic đòi hỏi các em học sinh phải nắm bắt được toàn diện về các kiến thức liên quan như từ vựng tiếng Anh, ngữ pháp, cấu trúc, khả năng đọc hiểu thì mới có thể hoàn thành tốt bài thi

đề thi olympic tiếng Anh lop 5 cấp quận

Đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 cấp quận.

Mỗi một đơn vị đề đều từ nguồn khác nhau và mỗi năm đều có những bộ đề khác nhau. Vì vậy các em có thể tham khảo bộ đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 dưới đây để luyện tập thêm nhé

Section 1: Defeat the Goal Keeper.

Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1. What does Mrs. Smith do?- She’s a ……

A. farm       B. policeman        C. doctor          D. businessman

2.  What …….. do you like? – I like warm weather.

A. season    B. activity     C. weather     D. sport

3. It usually …….. in March

A.to rain     B. rain         C. raining       D. rains

4. ….. weather is often cool in Sapa.

A. The      B. No        C. A          D. Some

5. What’s ……..lunch, Ben? – There’s some rice and some fish.

A. at      B. in         C. of         D. for

6. How does your father often travel to Bac Ninh City? – ………. train.

A. On        B. At        C.By         D.In

7. What ……. are her eyes? – Black.

A. time        B. class        C. colour       D. subject

8. ……… a letter here …….. you.

A. It’s/on       B. It’s/for        C. There’s/for         D. It has/ on

9.Tom is working in the garden. He looks …..

A.hungry        B. tired        C. interesting        D. thirsty

10. Odd one out

A. dog      B. cow      C. pig      D. string

11. We shouldn’t …… a lot in the evening

A. eat       B. to eat       C. eats      D.eating

12. What’s the matter, Danny? – I’m ……

A. nice       B.cold        C. big       D. tall

13 The baby ….. his teacher some beautiful flowers.

A. like to give       B. like giving         C. likes gives        D. would like to give

14……… about going to Nha Trang?

A. Why        B.What          C.Where      D. When

15. We have lots of …… in the summer.

A. rain       B. raining        C. rains      D. rainy

16.There are twelve moths in a ……

A. week       B. year        C. weekend       D. daily

17. They buy some fruit but …….. vegetables.

A. some       B. any      C. little       D.no

18. . ……… walk on the grass!

A.No        B.Not       C. Don’t        D. Doesn’t

19. Chọn từ phát âm khác với những từ còn lại

A. camp   B. table C. travel   D. match

Section 2: The teacher is coming.

Em hãy sắp xếp các từ trong câu để được 1 câu hoàn chỉnh

 1. English/ sing/ song ? /you  /Can…………………………………………………………..
 2. name ?/ her/  What is………………………………………………………………………….
 3. ten/ years/ am/ old . /I…………………………………………………………………………
 4. my/ pen friend./ new/ is/  This  …………………………………………………………….
 5. up/ get/  6.30 ./ I / at……………………………………………………………………………
 6. is/ job?/ What/ your……………………………………………………………………………..
 7. Would/ you/ orange/ juice?/ like/ some …………………………………………………..
 8. Ha Noi./ I /am / from………………………………………………………………………..
 9. animals like ?   does       What     Nam………………………………………………………………………..
 10. My name/ Hung Quan/ is     ………………………………………………………………………..

Section 3: Leave me out.

Bỏ bớt chữ cái thừa để được 1 từ có nghĩa

u n i t f o r m → …………………………….

s t o p r y → …………………………….

a r t m i s t → …………………………….

c o u n a t r y → …………………………….

g r a y s s → …………………………….

w o r e l d → …………………………….

s t a y  d i u m → …………………………….

n u m a b e r → …………………………….

p i a g n o → …………………………….

b i s c h u i t → …………………………….

s e n o w → …………………………….

r i g h i t → …………………………….

b o t i t l e → …………………………….

e n g i n f e e r → …………………………….

m o v m e n t → …………………………….

b a s t k e t → …………………………….

l i b r a r e y → …………………………….

Cấu trúc đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 cấp quốc gia.

đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 cấp thành phố

Là một trong những nguồn tài liệu nâng cao trong chương trình đề thi olympic tiếng Anh lớp 5, giúp các em học sinh có thêm nguồn kiến thức bổ trợ phát triển trình độ cũng như nâng cao khả năng tiếng Anh cho bé tốt hơn. Với cấp độ này lượng kiến thức khá nhiều và đa dạng, đòi hỏi học sinh phải nắm bắt được lượng kiến thức khá nhiều, phải có khả năng ghi nhớ được nhiều từ mới cũng như thuộc lòng về cấu trúc ngữ pháp của bậc tiểu học

Bài 1: Tìm đáp án đúng

1. Choose the oddone out

A. great        B. interesting         C. good           D.travel

2. When do you have Maths?- I have Maths classes …….. Monday and Wenesday.

A. in        B.on        C.at        D. from

3. Everyone should …… their teeth before going to bed.

A. to brush          B.brush           C. brushing             D. brushes

4. My father likes beef steak , but my mother …….

A. don’t            B.doesn’t            C. don’tlike              D. doesn’t like

5. What …. to Mr. Tom?-I am saying nothing.

A. do you say        B. are you say             C. does she say            D. are you saying

6. Which sport do you play?- I play ……..

A. table-tennis        B. swim          C. sports            D. games

7. Chọn từ phát âm khác với những từ còn lại

A. drink        B. favourite           C. cooking          D. nine

8. He ….. goes for a walk in the morning

A. never        B. not      C.doesn’t         D. isn’t

Bài 2: Hãy giúp con khỉ hoàn thành bài tập theo dấu hiệu dưới đây

Đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 ôn tập

 Bài 3: Hãy giúp ong tìm mật

 1. We have English ……………. Friday.
 2. ……………. old are you? – I’m seven years old.
 3. Thank you ……………. much
 4. W ……………. is Mary from?
 5. ……………. color is it? – It’s red
 6. ……………. are you? – I’m fine. Thanks.
 7. There are four people ……………. my family.
 8. ……………. time do you go to bed?
 9. There ……………. one kitchen and three bed room in my house.
 10. Why do you want to ……………. to the bookshop?
 11. My brother is a factory ……………. . He works in a factory.
 12. We like going to the zoo ……………. much.
 13. After dinner, my mother often checks my homework b ……………. bedtime.
 14. My sister takes vegetables ……………. the market.
 15. Sometimes, I go out ……………. my friends.
 16. I’d like ……………. orange, please.
 17. My father w ……………. hard everyday.
 18. They are farmers. They work o_ a farm.
 19. The museum ……………. behind the park.
 20. Let’s go out ……………. a walk.
 21. Peter wants to be a taxi d ……………. .
 22. I like ……………. play the piano, too.
 23. Tom ……………. born on October 24th.
 24. There are ……………. people in my family: my brother, my parents, my grandma and me.
 25. What ……………. your father do? – He is a farmer.
 26. My brother is ……………. engineer.
 27. Tien and Thu are students in class 5A, Quynh Mai P……………. school.
 28. I want to be a singer b ……………. I like to sing.
 29. The cinema is between the park ……………. the post office.
 30. I don’t know how ……………. dance.

Bài 4: Leave me out

 1. CHEASS                11. WATEER
 2. TELERPHONE      12. MABLE
 3. BIANGO                13. IDEAR
 4. DOWIN                  14. BUSTY
 5. FINEISH                15. ENODUGH
 6. FIVELD                  16. PLANKE
 7. NEPAR                  17. LESMON
 8. EXCIATING           18. SABD
 9. PICANIC                19. CANODLE
 10. CELEYBRATE       20. BORAT

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh 

Bài 1: Chọn từ trong ngoặc điền vào dấu ba chấm

1. The teacher is …….a story to the pupils. (tells / to tell / telling)

2. I m reading a letter…. ..Peter. (from / to / on)’

3. When…… Linda born? (were / was / is)

4. Lan’s sister is a………. at Viet Duc Hospital. ( nurse / engineer / singer)

5. …………….does your father do? He s a doctor. (where / when / what)

6. Mary doesn’t want ……….volleyball. (plays / to play / playing)

 Bài 2: Hoàn thành các câu sau:

1 . I … a student

2 . She … her boy friend very much

3 . They … famer

4 . He … TV every night

5 . He … go to school everyday

6 . We … run to book shop

7 . I usually …to bed eaely

8 . He … football

9 . He … a post man

10 . She often exerases in home

 Bài 3: Sắp xếp các câu sau để được câu hoàn chỉnh

1 . Tiger / jump / I / they / because / like / can .

2 . T-shirt / how / is / much / that .

3 . Too / linda / friend / is / my .

4 . post / office / to / let’s / the / go .

 Bài 4: Đọc và trả lời đoạn văn

Hi! His name is Hung. He’s eleven years old. He’s a student. He lives in a small house in the city. His house is near a park. He gets up at half past five. Then he brushes the teeth and washes his face. He  goes to school after he has his breakfast at half past six. The school is near his house. Classes start at seven o’clock

Questions:

 1. What’s his name?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. What does he do?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Does he live in the city?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. What time does he get up?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Does he go to school at 6 o’clock?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. How old is Hung?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Bài 5: Hoàn tất các câu sau

đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh

Để hoàn thành tốt các đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 trong thời gian quy định, các em học sinh cần học song song cả từ vựng cùng ngữ pháp trong đó từ vựng sẽ là nền tảng cơ bản nhất giúp các em tối ưu hóa hiệu quả. Để có thể tìm hiểu nhiều hơn những từ vựng của các chủ đề khác, hãy cùng tham khảo các phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả sáng tạo, tiết kiệm tối đa thời gian với Siêu Sao Tiếng Anh – sách học ngoại ngữ với phương pháp học thông minh giúp các bé tiếp thu nhanh vốn từ vựng tiếng Anh qua các hình ảnh màu sắc, mẩu truyện chêm vui nhộn, hài hước.

Trên đây là bài viết tổng hợp về các dạng đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 hay được sử dụng dành cho các em học sinh lớp 5. Thông qua bài viết này Step Up hi vọng có thể giúp phụ huynh và các em học sinh có thêm nguồn tài liệu tham khảo để các em có định hướng ôn tập từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh phù hợp và dễ dàng hơn trong thời gian tới. Chúc các em học tập và làm bài thành công