Đối với mỗi thầy cô giáo, giáo án luôn là tài liệu quan trọng nhất. Giáo án càng đặc sắc thì càng thu hút và hiệu quả hơn cho học sinh. Bài viết ngày hôm nay, Step Up sẽ cung cấp cho các bạn giáo án tiếng Anh lớp 5, mẫu giáo án tiếng Anh lớp 5 mới trọn bộ unit 1. Các bạn cùng tham khảo nhé!

giáo án tiếng Anh lớp 4

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 1

What’s your address?

A.Objective

 • At the end of the lesson, students can ask and answer questions about someone’s address.
 • Develop Listening – Speaking skills

B. Language input

 • Vocabulary: address, tower
 • Modal Sentences: What’s your address? – It’s…….

C. Teaching aids:

Teaching aids: recording.

Resources: student’s book, workbook

D.Teaching methods

Communicative approach.

Techniques:

 • Ask and answer (individually)
 • Work in pairs/ groups to discuss

E/ Procedures:Time: 40’-45’

I.Warm up

–  Asking the students to sing the song called “Our Class” 

II. New lesson

1. Look, listen and repeat.

– Asking the Students to identify the characters.

Who is this?

Who are they?

– Asking the students to listen and repeat the short conversation

– Have students play role to read the dialogue in groups.

– Calling some pairs to read the conversation.

– Check Students understanding:

2.Point and say:

– Asking the Students to look at the pictures a, b, c and d on page 6 to name people in each picture. Asking the students to guess and complete the speech bubbles.

– Asking them to act out the dialogue 1.

Repeating the step with some other pairs for pictures

– Do as an example with picture a.

Teacher: What’s your address? – It’s……..

Student 1: – It’s……..

– Do the same

– Asking the students to work in pairs to play roles

Calling on some pairs to perform the task at the front of the class. Then, asking the whole class repeat all the phrases in chorus to reinforce their pronunciation.

 1. Let’s talk

– Asking everyone to open their students’ books on page 7.

– Asking them to look at modal sentences

– Asking the students to work in pairs to play roles 

III. Consolidation

Calling some pairs to greet each other

IV.Conclusion and homework

– Asking the students to do Exercises A,B at home.

giáo án tiếng Anh lớp 5 cho bé

PHẦN DỊCH

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 1

What’s your address?

Học sinh sẽ được rèn luyện kĩ năng nghe nói, củng cố ngữ pháp tiếng Anh ở Lesson 1.

A. Mục tiêu

 • Sau khi học xong, học sinh có thể hỏi và trả lời những câu hỏi về địa chỉ.
 • Phát triển kĩ năng nghe –  nói

B. Nạp ngôn ngữ

 • Từ vựng: address, tower
 • Cấu trúc: What’s your address? – It’s…..

C. Đồ dùng giảng dạy

 • Đồ dùng giảng dạy: đài
 • Nguồn tài liệu: Sách bài tập, sách giáo khoa

D. Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giao tiếp

Kỹ thuật: 

 • Hỏi và trả lời (cá nhân)
 • Thảo luận theo nhóm

E. Tiến trình giảng dạy: thời gian: 40-45 phút

I. Ổn định lớp

 • Cô giáo vào lớp, ổn định chỗ ngồi và yêu cầu học sinh cùng hát bài “ Lớp chúng mình”

1. Dạy bài mới

2. Look, listen and repeat

 • Yêu cầu học sinh xác nhận định được đặc điểm

Who is this?

Who are they?

 • Yêu cầu học sinh nghe và nhắc lại đoạn hội thoại ngắn
 • Cho học sinh đóng vai để đọc đoạn hội thoại theo nhóm
 • Gọi một số đôi để đọc đoạn hội thoại
 • Kiểm tra sự tiếp thu của học sinh

3. Point and say

 • Yêu cầu học sinh nhìn vào các bức tranh a,b,c,d ở trang 6 để gọi tên từng người trong bức tranh, sau đó đoán và hoàn thành các khung trò chuyện
 • Yêu cầu học sinh thực hành với đoạn hội thoại 1

Thực hành lại với một số nhóm khác theo các bức tranh

 • Ví dụ với bức tranh a

Cô giáo: What’s your address? – It’s…

Học sinh: – It’s…

 • Thực hành tương tự
 • Yêu cầu học sinh đóng vai và làm việc theo nhóm

Gọi một số nhóm lên thực hiện trước lớp. Sau đó, yêu cầu cả lớp nhắc lại tất cả các cụm từ trong đoạn thân bài để củng cố phần phát âm

4. Let’s talk

 • Yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa trang 7, theo dõi cấu trúc và đóng vai luyện tập theo nhóm

III. Củng cố

Gọi một số cặp lên để thực hành

IV. Tổng kết, bài tập về nhà

 • Yêu cầu học sinh làm bài tập A,B ở nhà

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 2

What’s your address?

giáo án tiếng Anh lớp 5 unit 1

 1. OBJECTIVES

At the end of the lesson, students can:

 • Asking and answering questions about what a village/town/city 
 • Listening and reading for specific information.
 • Develop Listening, reading and speaking skills

B.Teaching methods

 • Communicative approach.
 • Techniques:+ Ask and answer (individually)
 • Work in pairs/ groups to Discuss
 1. Language focus:
 • Vocabulary: quiet, like, crowded, pretty
 • Modal Sentences: What’s the …like?_ It’s…….
 1. Teaching aids:

Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.

Students’: books, notebooks, workbooks.

 1. Procedures. Time: 40’-45’

I.Warm up:

– Asking the students to sing a song “Our Class” 

 1. New lesson
 2. Look, listen and repeat.

Asking the students to look at the book at page 8.

Bring out the character and have the students guess what they are saying.

Set the situation: we are going to ask and answer questions about one’s nationality.

Asking the students to listen to the recording as they read the lines in the speech bubbles

Play the recording againđ for the students to repeat the lines in the speech bubbles two times.

Dividing the class into two groups.

Playing the recording again for the students to repeat each line in the speech bubbles to reinforce their pronunciation. 

 1. Point and say

– Asking the students look at the picture and identify the characters.

-Teaching vocabulary: quiet, like, crowded, pretty

– Modal Sentence: What’s the …like?_ It’s…….

– Do picture A as a model.

What’s the village like?_ It’s small and quiet.

– Asking the students to work in pairs to practice.

– Calling some pairs to talk in front of the class.

 1. Let’s talk

Asking the students to work in pair to ask and answer questions:

– Where do you live? – I live……

 What’s it like? _ It’s…….

– Who do you live with? – I live with….

III. Consolidation

 1. Conclusion and homework:

– Asking the students to do Exercises in Part E.

PHẦN DỊCH

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 2

1. What’s your address?

 • Mục tiêu:

Sau khi học xong, học sinh có thể

 • Hỏi và trả lời một số câu hỏi về làng mạc, thị trấn, thành phố
 • Nghe và đọc được một số thông tin cụ thể
 • Phát triển kĩ năng nghe, nói và đọc
 • Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giao tiếp

Kỹ thuật: 

 • Hỏi và trả lời (cá nhân)
 • Thảo luận theo nhóm
 • Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng: quiet, like, crowded, pretty
 • Cấu trúc: What’s the …like?_ It’s…….
 • Đồ dùng giảng dạy

Dành cho giáo viên: sách giáo viên, sách giáo khoa, tranh ảnh, đài

Dành cho học sinh: sách giáo khoa, vở, sách bài tập

 • Tiến trình giảng dạy
 • Ổn định lớp
 • Yêu cầu các bạn học sinh  cùng hát bài “ Lớp chúng mình”
 • Dạy bài mới
 • Look, listen and repeat
 • Yêu cầu học sinh đọc sách trang 8
 • Đưa ra các đặc điểm để học sinh đoán xem các họ đang nói gì
 • Đặt tình huống: chúng ta sẽ hỏi và trả lời một số câu hỏi về quốc tịch của ai đó
 • Yêu cầu học sinh nghe băng khi họ đang đọc các dòng trong khung trò chuyện
 • Yêu cầu học sinh luyện tập lại 2 lần
 • Chia lớp thành 2 nhóm lớn: Phát lại băng, cả lớp đọc lại các dòng trong khung trò chuyện để củng cố phần phát âm
 • Point and say
 • Yêu cầu học sinh xem tranh và xác định các đặc điểm
 • Dạy từ vựng: quiet, like, crowded, pretty
 • Dạy cấu trúc: What’s the …like?_ It’s…….
 • Thực hành cấu trúc với bức tranh A

What’s the village like?_ It’s small and quiet.

 • Yêu cầu học sinh thực hành theo đôi
 • Gọi một số đôi lên thực hành trước lớp
 • Let’s talk

Yêu cầu học sinh làm việc nhóm để hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

– Where do you live? – I live……

 What’s it like? _ It’s…….

– Who do you live with? – I live with….

III. Củng cố

IV. Giao bài tập về nhà và tổng kết

Yêu cầu học sinh làm bài tập phần E

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 3

What’s your address?

 1. OBJECTIVES

At the end of the lesson, students can:

 •  Correctly the word stress ‘city”, ‘village”, ‘mountain”, ‘tower”
 • Develop listening, reading, writing skills.
 1. Language input:

Vocabulary: city, village, mountain, tower

Modal Sentences:

 • Where do you live? – I live……
 • What’s it like? _ It’s…….
 1. Teaching aids:
 1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, flash cards of the day.
 2. Students’: books, notebooks, workbooks.
 1. Teaching methods
 • Communicative approach.
 • Techniques:+ Ask and answer (individually)
 • Work in pairs/ groups to Discuss
 1. Procedures: Time: 40’-45’
 2. Warm up

– Greetings and check attendance 

– Asking the students to sing the song is called “Our class”

 1. New lesson 
 2. Listen and repeat.

– Play the CD and ask the students to repeat each line of the chant. Then change the role.

-Introducing the word stress ‘city, ‘village, ‘mountain and ‘tower

-Asking the students to practice the sounds carefully

-Play the CD and ask the students to read, Then say the sentences aloud.

 1. Listen and circle a or b

– Asking the students to look at the sentences and guess the suitable words to circle 

– Playing the recording two times, students listen and circle.

– Playing the recording, students check their answers. Teacher gives the key:

– Asking the students to write on the board the sentences.

– Check and correct.

 1. Let’s chant.

– Introducing the Chant Hello

-Turn on the tape.

– Asking the students to listen to the tape and repeat the chant.

-Teacher reinforce their pronunciation

 III. Consolidation

IV.Conclusion and homework

– Asking the students to do exercises in (page 5, 7 in workbook) at home.

DỊCH NGHĨA

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 3

What’s your address?

Ở Lesson 3, học sinh sẽ tập trung học các quy tắc về phát âm, trọng âm, phát triển kĩ năng nghe, đọc, viết.

 • Mục tiêu

Sau khi học xong, học sinh có thể

 • Đọc đúng trọng âm các từ: ‘city”, ‘village”, ‘mountain”, ‘tower”
 • Phát triển các kĩ năng nghe, đọc, viết
 • Nạp ngôn ngữ
 • Từ vựng: city, village, mountain, tower
 • Cấu trúc: Where do you live? – I live……

                What’s it like? _ It’s…….

 • Dụng cụ giảng dạy

Dành cho giáo viên: Sách giáo khoa, sách bài tập, đài, thẻ từ vựng về các ngày

Dành cho học sinh: sách giáo khoa, vở, sách bài tập

 • Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giao tiếp

Kỹ thuật: 

 • Hỏi và trả lời (cá nhân)
 • Thảo luận theo nhóm
 • Tiến trình giảng dạy: thời gian 40-45 phút
 • Ổn định lớp
 • Chào hỏi, kiểm tra sĩ số
 • Yêu cầu các bạn học sinh cùng hát bài “Lớp chúng mình”
 • Dạy bài mới
 • Nghe và nhắc lại
 • Bật đài, yêu cầu học sinh nhắc lại các lời bài hát, sau đó đổi vai
 • Giới thiệu trọng âm các từ: ‘city, ‘village, ‘mountain and ‘tower
 • Yêu cầu học sinh thực hành các âm một cách cẩn thận
 • Bật đài, yêu cầu học sinh đọc to lại các câu
 • Listen and circle a or b.
 • Yêu cầu học sinh nhìn các câu và đoán các từ thích hợp để khoanh tròn
 • Cho học sinh nghe hai lần để chọn đáp án
 • Giáo viên chữa bài
 • Yêu cầu học sinh viết các câu lên bảng
 • Let’s chant
 • Giới thiệu bài hát Hello
 • Bật đài, yêu cầu học sinh nghe và hát theo
 • Giáo viên củng cố và phát âm

III. Củng cố

IV. Tổng kết, bài tập về nha

Làm bài tập trang 5,7 trong sách bài tập

Trên đây là mẫu giáo án tiếng Anh cho bé lớp 5 mới trọn bộ unit 1: What’s your address? các bạn có thể tham khảo, giáo trình tiếng Anh lớp 5 mẫu chúng tôi soạn dựa trên chương trình mới của Bộ Giáo dục vì thế rất phù hợp với tài liệu mà các thầy cô đang tìm kiếm.

Để các con học tiếng Anh hiệu quả hơn, các bậc phụ huynh và các thầy cô cần tham khảo, tìm hiểu thêm các cuốn sách dạy tiếng Anh cho trẻ em, đưa các trò chơi, hình ảnh, hoạt động sáng tạo, học tiếng Anh qua bài hát cho các con. Step Up hi vọng bài viết hôm nay sẽ giúp ích cho các thầy cô trong sự nghiệp giảng dạy của mình.