Ba mẹ luôn muốn dạy các con học tiếng Anh tại nhà nhưng lại không biết tìm bài giải, đáp án chính xác, đáng tin cậy ở đâu. Bài viết dưới đây, Step Up sẽ gửi đến các bậc phụ huynh và các bạn học sinh toàn bộ lời giải bài tập tiếng Anh lớp 5  unit 14 trong sách giáo khoa và sách bài tập chuẩn nhất.

1.Giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 unit 14

Sau đây là toàn bộ lời giải chi tiết các bài tập Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 5 unit 14: What happened in the story?, đầy đủ tất cả các Lesson cho tiếng Anh lớp 5 bài 14 – tiếng Anh lớp 5 unit 14: What happened in the story?, hỗ trợ quá trình các bạn học sinh tự học ở nhà và các bậc phụ huynh dạy các con.

Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 5 unit 14 được chia làm 3 Lesson với các mục: Look, listen and repeat, Point and say, Let’s talk, Listen and tick, Read and complete, Let’s sing giúp các bạn học sinh tăng vốn từ vựng, luyện khả năng phát âm,…

Tiếng Anh lớp 5 unit 14 – Lesson 1

 1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click để nghe tại đây

tiếng Anh lớp 5 unit 14

a) Watermelons are so delicious!

Dưa hấu thật ngon tuyệt!

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.

Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm.

Oh, really? What happened in the story?

Ồ, thật không? Điều gì xảy ra trong câu truyện?

b) First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rốt xa xôi.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hấu.

c) Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink. Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy thức ăn và thức uống.

d) Oh, they were lucky in the end, right?

Ồ họ đã may mắn vào lúc cuối đúng không?

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.

 1. Point and say (Chỉ và đọc)

Click để nghe tại đây

tiếng Anh lớp 5 tập 2 unit 14

What happened ỉn the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rất xa xôi.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hấu.

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy thức ăn và thức uống.

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.

 1. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về Truyện của Mai An Tiêm.

What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First,…

Đầu tiên,…

Then…

Sau đó…

Next,…

Tiếp theo,…

In the end,..

Cuối cùng,…

 1. Listen and number (Nghe và điền số)

Click để nghe tại đây

tiếng Anh lớp 5 bài 14

a 4      b 1      c 5        d 2      e 3

Audio script

Once up a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn’t walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to help her. He gave her an apple and said, “This magic apple can make you walk. The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

 1. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

tiếng Anh lớp 5 unit 14 - chương trình mới

(1) princess (2) legs (3) apple (4) got up (5) in the end

Nhiều năm về trước, có một cô công chúa rất xinh đẹp mà sống trong lâu đài. Công chúa có vấn đề ở chân và không thể đi được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử đã viếng lâu đài và đã gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một qua táo và nói: “Đó là quả táo thần có thể làm cho nàng đi được!”. Công chúa rất hạnh phúc. Nàng đã ăn quả táo. Sau đó vào sáng hôm sau, nàng đã thức dạy và vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng có thể đi, chạy và nhảy múa. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

 1. Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

Click để nghe tại đây

 Once upon a time,…

Ngày xửa ngày xưa,…

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince

She married him

And they lived happily ever after.

Ngày xửa ngày xưa,

Có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một lâu đài gần biển

Rồi một ngày,

Nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai.

Nàng đã kết hôn với chàng

Và họ sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tiếng Anh lớp 5 unit 14 – Lesson 2

 1. Look, listen and read (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click để nghe tại đây

tiếng Anh lớp 5 unit 14 - lesson 2

a) What are you doing, Linda?

Bạn đang làm gì vậy Linda?

I’m reading The Golden starfruit Tree.

Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.

b) Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?

I think the older brother is very greedy.

Mình nghĩ người anh rất tham lam.

c) Yeah, you’re right. How about the younger one?

Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?

He’s very kind.

Cậu ấy rất tốt bụng.

d) Do you like the story?

Bạn có thích câu truyện không?

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy!

Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam

 1. Point and say (Chỉ và đọc)

Click để nghe tại đây

point and say tiếng Anh lớp 5 unit 14

a) What do you think of the mouse?

I think intelligent.

Bạn nghĩ gì về con chuột?

Tôi nghĩ thông minh.

b) What do you think of An Tiem?

I think hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm?

Tôi nghĩ chăm chỉ.

c) What do you think of the older brother?

Bạn nghĩ gì về người anh?

I think greedy.                                         

Tôi nghĩ tham lam.

d) What do you think of Snow White?

Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?

I think kind.                                              

Tôi nghĩ tốt bụng

 1. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoặc một nhân vật.

What kinds of stories do you like? Những loại truyện nào bạn thích?

I like…                                                       Tôi thích…

What do you think of…?                           Bạn nghĩ gì về…?

I think he’s/she’s/it’s…                             Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó…

 1. Listen and tick

Click để nghe tại đây

1.c               2. a       3. a

Audio script

 1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she’s kind.

 1. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I’m reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he’s hard-working.

 1. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He’s generous.

 1. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của bạn)

write about your favorite book - tiếng Anh lớp 5 unit 14

 1. Những loại sách nào bạn thích?

I like fairy tales.

Tôi thích những truyện cổ tích.

 1. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?

My favourite book is The story of Tam and Cam.

Quyển sách yêu thích của tôi là Truyện Tấm và Cám.

 1. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?

I like Tam.

Tôi thích cô Tấm

 1. Nhân vật nào bạn không thích?

I don’t like Cam.

Tôi không thích Cám.

 1. Tại sao bạn thích quyển sách này?

Because each of them gives me a lesson in life.

Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

 1. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

Storytelling (Kể chuyện)

Let's play

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem…

Vào một ngày nọ, vua Hùng đã nổi giận với Mai An Tiêm…

Tiếng Anh lớp 5 unit 14 – Lesson 3

 1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click để nghe tại đây

 What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng.

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lây thức ăn và thức uống.

In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng cho phép An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.

 1. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)

Click để nghe tại đây

tiếng Anh lớp 5 unit 14 - lời giải

 1. b First, the poor girl went to the forest.

Đầu tiên, cô gái nghèo đi khu rừng.

 1. b Then she met an old man.

Sau đó cô ấy đã gặp một ông già.

 1. a Next, he gave her three wishes.

Tiếp theo, ông ây đã cho cô ấy ba điều ước.

 1. a In the end, she married a prince.

Cuối cùng, cô ấy đã kết hôn với một hoàng tử.

 1. Listen to the story (Nghe câu truyện)

Click để nghe tại đây

The Fox and the Crow Cáo và Quạ

A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, “Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you dance?” The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you sing” “Yes,…” the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, “Ha ha! Thanks for the meat.”.

Một thời gian dài trước đây, có một con cáo và một con quạ. Con quạ đứng trên mái của một ngôi nhà với miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Con cáo đói đang đứng trên mặt đất. Cáo hỏi quạ: “Có thể cho tôi một ít thịt không ạ?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏi “Bạn có thể nhảy múa được không?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó cáo hỏi: “Bạn có thể hát được không?” “Được,… con quạ mở miệng và nói. Cậu ấy đã để rơi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt miếng thịt và nói: “Ha ha! cám ơn đã cho miếng thịt”.

 1. Read and write (Đọc và viết)

giải bài tập lớp 5 unit 14

Xin chào, mình là Mai. Sở thích của mình là đọc những truyện dân gian. Những truyện dân gian thường ngắn và thú vị. Chúng thường cho tôi một ngạc nhiên khác. Những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch. Tôi thích truyện Cáo và quạ rất nhiều. Cáo thông minh và quạ thì không. Quạ mất đi miếng thịt ngon của nó và cáo đã lấy nó. Tôi thích truyện dân gian rất nhiều bởi vì mỗi một nhân vật trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

 1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì?

She likes reading folk tales.

Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.

 1. Cô ấy nghĩ gì về truyện dân gian?

She thinks they are usually short and interesting.

Cô ấy nghĩ chúng thường ngắn và thú vị.

 1. Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện dân gian?

She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid.

Cô ấy nghĩ những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch.

 1. Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện Cáo và quạ?

She thinks the fox was clever and the crow was not.

Cô ấy nghĩ cáo thông minh và quạ thì không.

 1. Tại sao cô ấy thích những truyện dân gian?

Because each of them gives her a lesson in life.

Bởi vì mỗi một nhân vật trong số họ cho cô ấy một bài học trong cuộc sống.

 1. Write about the characters in your favorite story (Viết về những nhân vật trong truyên yêu thích của bạn)

My favourite story is The Golden starfruit Tree.

The main characters are the older brother and the younger brother. I like the younger brother because he is honest and kind.

Truyện yêu thích của tôi là Ăn khế trả vàng.

Những nhân vật chính là người anh và người em. Tôi thích người em bởi vì cậu ấy thật thà và tốt bụng.

 1. Project (Dự án)

Kể một câu truyện và bạn nghĩ gì về những nhân vật.

 1. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể…

hỏi và trả lời những câu hỏi về truyện và nhân vật.

nghe và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.

đọc và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.

viết về những nhân vật trong một câu truyện.

2.   Giải bài tập sách bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 14

A. Pronunciation

Phần này sẽ giúp học sinh củng cố về phát âm tiếng Anh.

1. Mark the sentence intonation… (Đánh dấu ngữ điệu của câu. Sau đó đọc to những câu đó.)

tiếng Anh lớp 5 unit 14 sách bài tập

Hướng dẫn dịch:

Đã có gì xảy ra trong truyện?

Đầu tiên, cô ấy tới nhà bà ngoại mình.

Rồi con sói chạy tới căn nhà.

Sau đó, con sói nhảy ra khỏi giường.

Cuối cùng, người thợ săn đã giết con sói.

 1. Read and match…(Đọc và nối. Sau đó đọc to những câu đó.)
1. b 2. d 3. c 4. a

Hướng dẫn dịch:

 1. Đầu tiên, con quạ đang đậu trên mái nhà với một miếng thịt trong mỏ.
 2. Rồi con cáo hỏi “Bạn có thể hát không?”
 3. Sau đó quạ mở miệng hát và đánh rơi miếng thịt.
 4. Cuối cùng, con cáo ăn miếng thịt và chạy đi mất.

B. Vocabulary

1.Circle the odd one out. (Khoanh từ khác loại)

 1. Kuala Lumpur
 2. forest
 3. wait
 4. castle
 5. Than

2. Read and circle a or b. (Đọc và khoanh a hoặc b)

1. b 2. b 3. b 4. b 5. b

Hướng dẫn dịch:

 1. Bạn nghĩ gì về Mai An Tiêm?
 2. Nhan đề truyện là Con cáo và con quạ.
 3. Bạn nghĩ gì về con chuột trong truyện Sư tử và Chuột?
 4. Cuối cùng, hoàng tử đã lấy công chúa và họ sống hạnh phúc suốt đời.
 5. Sau đó rùa cứ đi và đi.

C. Sentence patterns

 1. Read and match (Đọc và nối)
1. c 2. d 3. a 4. e 5. b

Hướng dẫn dịch:

 1. Truyện Mai An Tiêm bắt đầu từ khi nào? Từ rất lâu trước.
 2. Nhân vật trong truyện là những ai? Mai An Tiêm và gia đình anh ấy.
 3. Đầu tiên đã có chuyện gì? Vua Hùng nổi giận với Mai An Tiêm. Ông đã đày anh và gia đình anh ra một hòn đảo.
 4. Kết thúc truyện thế nào? Vua Hùng cho An Tiêm và gia đình anh ấy trở về nhà.
 5. Bạn nghĩ sao về truyện này? Gia đình đó thật may mắn.

2. Read and complete…(Đọc và hoàn thành đoạn văn ở trang sau.)

(l) c (2) e (3) d (4) a (5) b

Hướng dẫn dịch:

Linda: Tôi đang đọc một câu chuyện cổ tích.

Mai: Một câu chuyện cổ tích ư? Tuyệt vời! Nó nói về điều gì?

Linda: Một con thỏ và một con rùa.

Mai: Chuyện gì xảy ra trong câu chuyện?

Linda: Con thỏ và con rùa đã chạy đua (thi chạy).

Mai: Sau đó chuyện gì xảy ra?

Linda: Con thỏ ngủ thiếp đi trên đường đua.

Mai: Cuối cùng ai thắng cuộc đua?

Linda: Rùa đã thắng cuộc.

D. Speaking

1. Read and reply. (Đọc và đáp lại)

 1. I like The Fox and the Crow.
 2. First, the fox asked, “Can you give me some meat?”

Then, the fox asked, ‘Can you dance?”. The crow shook its head.

Next, the fox asked, ‘Can you sing?” ‘Yes,…” the crow opened his beak and said.

In the end, the fox picked up the meat and said, ‘Ha ha!”.

 1. I like the fox.
 2. I think the fox is clever and the crow is not clever.

Hướng dẫn dịch:

 1. Tôi thích câu chuyện Cáo và quạ.
 2. Đầu tiên, cáo hỏi: ‘Bạn sẽ cho tôi một ít thịt được không?”

Sau đó, cáo hỏi: “Bạn có thể khiêu vũ không? Con quạ lắc lắc cái đầu của mình.

Tiếp theo, cáo hỏi: “Bạn có thể hát không? Có… con quợ mở miệng và đớp.

Cuối cùng, con cáo nhặt miếng thịt và nói, “Ha ha!”.

 1. Tôi thích cáo.
 2. Tôi nghĩ cáo thông minh và quạ thì không.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

 1. I like The Hare and the Tortoise. b. First, the hare and the tortoise had a race.

Then, the hare fell asleep on the road.

Next, the tortoise walked and walked.

In the end, the tortoise won the race.

 1. I like the tortoise.
 2. I think the tortoise is hard-working and the hare is not hard-working.

Hướng dẫn dịch:

 1. Tôi thích câu chuyện Thỏ và Rùa.
 2. Đầu tiên, thỏ và rùa chạy đua.

Sau đó, thỏ ngủ thiếp di trên đường chạy.

Tiếp theo, rùa đi mãi đi mãi.

Cuối cùng, rùa đã chiến thắng cuộc đua.

 1. Tôi thích cáo.
 2. Tôi nghĩ rùa thì chăm chỉ và thỏ thì không.

E. Reading

 1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

(l) race

(2) tortoise

(3) rest

(4) slowly

(5) lesson

Hướng dẫn dịch:

Một ngày nọ, có một cuộc đua giữa một con thỏ và một con rùa “sẵn sàng, ổn định, đi”, những con vật hét lên trong khu rừng. Thỏ chạy rất nhanh và sớm qua mặt rùa. Thỏ nghĩ, “mình sẽ chiến thắng cuộc thỉ, nhưng mình muốn nghỉ ngơi trước đã”. Thỏ sớm ngủ thiếp đi dưới một gốc cây. Rùa đi mãi đi mãỉ một cách chậm chạp. Cậu ấy không dừng để nghỉ ngơi. Cậu ấy đã qua mặt thỏ. Sau đó cậu ấy đã qua vạch kết thúc! Những con vật reo hò ầm ĩ chúc mừng cho người chiến thắng đã đánh thức thỏ. Thỏ bắt đầu chạy lại, nhưng nó đã quá trễ. Bài học của câu chuyện này là: Đi chậm chạp tốt hơn đi nhanh mà bất cẩn.

2. Read and write the answers. (Đọc và viết câu trả lời.)

 1. The main characters are the hare and the tortoise.
 2. The story happened in the forest.
 3. The tortoise won the race.
 4. The lesson of the story is: it is better to go slowly than quickly and carelessly.

Hướng dẫn dịch:

 1. Những nhân vật chính trong câu chuyện là thỏ và rùa.
 2. Câu chuyện đà xây ra trong một khu rừng.
 3. Rùa đã chiến thăng cuộc thi.
 4. Bài học của câu chuyện này là: Đi chậm chạp tốt hơn đi nhanh mà bất cẩn

F. Writing

1. Match the sentences…(Nối những câu với những bức tranh về câu chuyện Ăn khế trả vàng.)

1. d 2. c 3. e 4. a 5. b

Hướng dẫn dịch:

 1. Người anh trai có hầu hết đất và tất cả tiền cha mẹ để lại.
 2. Người em trai chỉ có một mảnh đất nhỏ và một cây khế.
 3. Một con chim rất lớn đậu trên cây và ăn trái. Rồi nó nói với người em rằng “Tôi sẽ lấy vàng trả cho trái. Mang túi lớn đi mà đựng vàng.”
 4. Người em cho vàng vào túi rồi leo lên lưng chim để bay về nhà.
 5. Người anh trai tham lam biết chuyện cây khế. Anh ta đã đợi con chim và nhét vàng vào một cái túi rất to. Anh ta leo lên lưng chim nhưng cái túi quá nặng. Cuối cùng thì anh ta đã bị ngã xuống biển.

2. Complete the story. (Hoàn thành câu chuyện.)

A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind.

The elder brother got most of the land and all the money left by his parents. The young brother had only a small piece of land and a star fruit tree.

One day, there is a very big bird stopped on the tree and ate the fruit. Then the bird said to the younger brother, “Starfruits I eat with gold I pay, be ready with a three-foot bag and follow me to get it”.

A few days later, the bird came back, ate the starfruit then invited the younger brother to took a seat on its back. The bird took him very far before landing on a deserted island. The younger brother put gold in the bag and climbed on the back of the bird to fly home.

The greedy elder brother knew about the starfruit tree. He brought a very big bag and put gold into it. He got on the bird’s back, but the bag was too heavy. In the end, the elder brother fell into the sea.

Hướng dẫn dịch:

Một thời gian dài trước đây, hai anh em đã nhận một tài sản từ cha mẹ của họ. Người anh thì tham lam nhưng người em thì rất tốt bụng.

Người anh đã lấy hầu hết đất đai và tất cả tiền bạc để lại từ ba mẹ anh ta. Người em chỉ một miếng đất nhỏ và cây khế.

Vào một ngày nọ, có một con chim rất lớn đậu trên cây và ăn quả. Sau đó con chim nói với người em, “Ăn khế, trả vàng, chuẩn bị sẵn một chiếc túi ba gang và theo tôi lấy vàng”.

Một vài ngày sau đó, con chim đã trở lợi ăn khế sau đó mời người em ngồi lên lưng chim. Con chim đã đưa cậu ấy đi rất xa trước khi đáp xuống một hòn đảo hoang vắng. Người em bỏ vàng vào túi và leo lên lưng chim để bay về nhà.

Người anh tham lam đã biết chuyện về cây khế. Anh ta mang theo cái túi rất lớn và bỏ vàng vào nó. Anh ta đã leo lên lưng chim nhưng chiếc túi quá nặng. Cuối cùng, người anh bị rơi xuống biển.

Để các con học tiếng Anh hiệu quả hơn, ngoài việc học các nội dung trên trường, ba mẹ nên tìm hiểu và tham khảo thêm các cuốn sách học từ vựng cho lứa tuổi trẻ em, các phương pháp, các web học tiếng Anh hiệu quả trên Internet.

Bài viết ngày hôm nay, Step Up đã tổng hợp đầy đủ lời giải tiếng Anh lớp 5 unit 14 trong sách Giáo Khoa và Bài Tập tiếng Anh lớp 5 của Bộ Giáo Dục. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp cho ba mẹ dạy các con học dễ dàng hơn. Chúc các con học tập thật tốt với cuốn sách tiếng Anh lớp 5  nhé!