Các bé đang gặp khó khăn trong quá trình tìm lời giải đúng để ôn tập tại nhà. Vậy thì đừng lo, Step Up sẽ cung cấp bộ lời giải bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7, sẽ giúp các bé có lời giải đáp chính xác hỗ trợ cho việc học tập.

 I. Giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 unit 7

Đây là tài liệu hướng dẫn chi tiết giải các bài tập Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 5 unit 7: How do you learn English? Bài viết này sẽ bao gồm đầy đủ tất cả Lesson cho tiếng Anh lớp 5 bài 7 – tiếng Anh lớp 5 unit 7 “How do you learn English?”, nhằm giúp các em học sinh lớp 5 nắm chắc kiến thức trong bài cũng như hỗ trợ cho phụ huynh trong việc dạy con học ngoại ngữ.

Ở bài đầu tiên trong Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 5 unit 7 được chia làm ba Lesson với bố cục: Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và đọc lại), Point and say (Chỉ và nói), Read and complete (Đọc và hoàn thành câu),… xuyên suốt cả bài giúp các em học sinh có thể học từ vựng, ngữ pháp và bổ trợ các kỹ năng tiếng Anh.

Step Up đã tổng hợp cụ thể nhất về mặt hình ảnh, bài nghe, đáp án cùng với đó lời dịch chi tiết diễn giải cho từng đoạn tương ứng. Các em học sinh cũng như phụ huynh của các bé có thể tìm hiểu kĩ hơn qua bài viết dưới đây nhé:

Ngữ pháp lớp 5

 1. Cách dùng động từ “like”

a) “like” trong câu ở dạng khẳng định

–           Động từ “like” trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ.

 • “like” đứng trước một danh từ (N – Noun)

She (He/lt/Danh từ số ít…) + likes + N.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/…) thích…

She (He/lt/Danh từ số ít…) là những chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít nên ta thêm “s” vào sau động từ “like”

Ex: He likes English. Cậu ấy thích môn tiếng Anh.__________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều…) + like + N.

Tôi (Chúng ta/Bạn/Họ…) thích…

Ex: I like meat.

Tôi thích thịt.

 • “like” đứng trước một danh động từ (Gerund – V-ing).

She (He/lt/Danh từ số ít…) + likes + V-ing.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/…) thích..

She (He/lt/Danh từ số ít..) là những chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít nên ta thêm “s” vào sau động từ “like”.

Ex: He likes drawing. Cậu ấy thích vẽ.______________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều…) + like + V-ing.

Tôi (Chúng ta/Bạn/Họ…) thích…

Ex: I like drawing.

Tôi thích vẽ.

Nếu sau động từ “like” là động từ, động từ này phải là động từ nguyên mẫu có “to”, có nghĩa “thích làm…”

Ex: I like to swim. Tôi thích bơi.

I like to watch TV. Tôi thích xem tivi.

b) “like” trong câu ở dạng phủ định

–  Vì đây là câu ở dạng phủ định nên chúng ta phải mượn trợ động doesn’t (với chủ ngữ là he/she/it/danh từ số ít…), don’t (với chủ ngữ I/we/you/they/danh từ số nhiều…), động từ “like” trong câu vẫn giữ nguyên (có nghĩa là không thêm “s” vào sau like nếu chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít)

“like” đứng trước một danh từ (N – Noun)______________________________________________

She (He/lt/Danh từ số ít…) doesn’t + like + N.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/…) không thích. __________

Ex: He doesn’t like meat. Cậu ấy không thích thịt._____________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều..) don’t + like + N.

Tôi (Chúng tôi/Bạn/Họ…) không thích..

Ex: I don’t like meat. Tôi không thích thịt.

 • “like” đứng trước một danh động từ (Gerund – V-ing)

She (He/lt/Danh từ số ít…) doesn’t + like + V-ing.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/…) không thích…______________

Ex: She doesn’t like drawing. Cô ấy không thích vẽ.______________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều…) + don’t + like + V-ing.

Tôi (Chúng ta/Bạn/Họ…) không thích…

Ex: They don’t like drawing.

Họ không thích vẽ.

–  Nếu sau “like” là động từ, động từ này phải là động từ nguyên mẫu có “to”, mà câu ở dạng phủ định nên có nghĩa “không thích làm… “. Ex: I don’t like to swim. Tôi không thích bơi.

I don’t like to watch TV. Tôi không thích xem tivi.

 1. Hỏi đáp về ai đó học môn nào đó như thế nào:

Hỏi:

How do you learn + môn học?

Bạn học môn… như thế nào?

Hoặc

How do you learn + môn học, Trang?

Bạn học môn.. như thế nào vậy Trang?

Đáp:

I learn…

Tôi học…

Trong phán “đáp” các em có thể dựa vào những điều cần học của môn học đó để trả lời.

Môn học Những điều cần học của môn học đó
English

môn tiếng Anh

  learn to read, write, vocabulary, spelling and grammar

học đọc, viết, từ vựng, chính tả và ngữ pháp

Vietnamese

môn tiếng Việt

  learn to read, write, vocabulary, spelling and grammar

học đọc, viết, từ vựng, chính tả và ngữ pháp

Informatics

môn Tin học

  learn application software and programmer language

học phần mềm ứng dụng và ngôn ngữ lập trình

Maths

môn Toán

  learn many interesting things about number

học nhiều điều thú vị về các con số

Art

môn Mỹ Thuật

  learn to draw pictures

học vẽ tranh

Music

môn Âm nhạc

  learn to sing songs

học hát

Science

môn Khoa học

  learn about animals and plants

học về động vật và thực vật

Ex: How do you learn Music?

Bạn học môn Âm nhạc như thế nào?

I learn to sing songs.          

Tôi học hát.

 1. Hỏi đáp về ai đó luyện tập môn nào đó như thế nào:

Hỏi: How do you practise + …?

Bạn luyện tập … như thế nào?

I…

Tôi ….

Ex: How do you practise reading?

Bạn luyện tập đọc như thế nào?

I read English comic books.

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Một số cụm từ nói về cách học tiếng Anh các em cần nhớ:

learn to speak English – học nói tiếng Anh

learn English vocabulary – học từ vựng tiếng Anh

learn English grammar – học ngữ pháp tiếng Anh

learn to write English – học viết tiếng Anh

learn English pronunciation – học phát âm tiếng Anh

practise speaking everyday – luyện nói mỗi ngày

practise making sentences – luyện viết câu.

practise to write new words – luyện viết từ mới

watch cartoons on TV – xem phim hoạt hình trên tivi

write letters to pen friends – viết thư cho bạn trao đổi thư từ

talk with foreign friends – nói với những người bạn nước ngoài

read English comic books – đọc những cuốn truyện tranh tiếng Anh

 1. Hỏi đáp lý do ai đó muốn học môn nào đó

Khi chúng ta muốn hỏi lý do một người nào đó học môn học nào đó, ta sử dụng cấu trúc sau:

Hỏi:

Why does he/she learn + môn học?

Tại sao cậu ấy/cô ây học môn… ?

Đáp: (Thêm s phía sau động từ thường like (likes).)

Because he/she wants to…

Bởi vì cậu ấy/cô ấy muốn…

Ex: Why does he learn English?

Tại sao cậu ấy học tiếng Anh?

Because he wants to sing English songs.

Bởi vì cậu ấy muốn hát những bài hát tiếng Anh.

Nhắc lại quy tắc chia động từ ở thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn thông thường dùng dạng nguyên mẫu của động từ, nhưng khi chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (he, she, it hoặc danh từ số ít) thì phải thêm s vào sau động từ đó, Be works (làm việc), gets (lấy), says (nói), reads (đọc), runs (chạy), lives (sinh sống),…

Ex: Water consists of hydrogen and oxygen.

Nước gồm hydro và oxy.

–   Đối với những động từ tận cùng là s, x, sh, ch, o, z thì thêm es:

Ex: finish —► finishes (hoàn tất), guess -> guess (đoán), teach —► teaches (day), fix —> fixes (chỉnh),  go -> goes (đi), doze -> dozed (ngủ gà ngủ gật)…

–   Những động từ tận cùng bằng phụ âm y thì chuyển y thành i, rồi thêm es:

Ex: carry —► carries (mang), fly —► flies (bay)

–   Khi động từ tận cùng bằng y, trước y là nguyên âm (a, e, i, o, u), ta thêm s vào động từ.

Ex: play -> plays (chơi), say -> says (nói)

Khi chủ ngữ chính trong câu là you/they nên chúng ta phải mượn trợ động từ “do”.

Hỏi:

Why do you/they learn + môn học?

Tại sao bạn/họ học môn?

Ex: Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi hát nhiều bài hát tiếng Anh.

Vocabulary lớp 5

-email: thư điện thư

– foreign language: ngoại ngữ

– notebook: quyển vở ghi

– practise: luyện tập

– understand: hiểu

– vocabulary: từ vựng

Tiếng Anh lớp 5 unit 7 – lesson 1

 1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe

tiếng Anh lớp 5 unit 7

a) How often do you have English, Mai?

I  have it four times a week.

b) Do you have English today?

Yes, I do.

c) How do you practise reading?

I read English comic books.

d) How do you learn vocabulary?

I write new words in my notebook and read them aloud.

Tạm dịch:

a) Bạn thường học môn tiếng Anh mấy lần vậy Mai? Tôi học nó bốn lần một tuần.

b) Hôm nay bạn có môn tiếng Anh phải không? Vâng, có.

c) Bạn luyện đọc như thế nào? Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

d) Bạn học từ vựng thế nào? Tôi viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

tiếng Anh lớp 5 unit 7

a) How do you speak English?

I speak English every day.

b) How do you listen to English?

I watch English cartoons on TV.

c) How do you write English?

I write emails to my friends.

d) How do you read English?

I read short stories.

Tạm dịch:

a) Bạn nói tiếng Anh thế nào? Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

b) Bạn nghe tiếng Anh thế nào? Tôi xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

c) Bạn viết tiếng Anh thế nào? Tôi viết nhiều thư điện tử cho những người bạn tôi.

d) Bạn nói tiếng Anh thế nào? Tôi đọc nhiều truyện ngắn.

Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào.

How often do you have English?

I have English … times a week

Do you have English today?

Yes, I do. / No, I don’t.

How do you practise…?

I..

Tạm dịch:

Bạn thường học môn tiếng Anh mấy lần?

Tôi có môn tiếng Anh… lần một tuần.

Hôm nay bạn có môn tiếng Anh phải không?

Vâng, có. / Không, không có.

Bạn luyện tập… thế nào?

Tôi…

 1. Listen and tick (Nghe và đánh dấu )

Kết hợp hình ảnh trong sách cùng phần nghe sẽ giúp bé nhận diện âm thanh tốt hơn, tạo phản xạ giao tiếp một cách tự nhiên. Luyện nghe tiếng Anh sẽ được cải thiện dần dần theo các bài học trong sách tiếng Anh.

Click tại đây để nghe:

tiếng Anh lớp 5 bài 7 mới nhất

Đáp án: 1. b                        2. c                3. a                4. b

Audio script:

 1. Linda: How do you practise listening, Nam?

Nam: I watch English cartoons on TV.

 1. Linda: How do you learn English, Mai?

Mai: I sing English songs.

 1. Linda: How do you practise reading, Trung?

Trung: I read English comic books.

 1. Linda: How do you learn vocabulary, Quan?

Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

 1. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

tiếng Anh lớp 5 bài 7

Đáp án: (1)  because (2) speaks (3) writes (4) singing (5) hobby

Tạm dịch:

Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. hôm nay, cậu ấy vui bởi vì cậu ấy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết những từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Sở thích của cậu ấy là hát những bài hát tiếng Anh!

 1. Let’s sing (Chúng ta cùng hát.)

Click tại đây để nghe:

How do you learn English?

How do you learn English?

How do you practise speaking?

I speak to my friends every day.

How do you practise reading?

I read English comic books.

How do you practise writing?

I write emails to my friends.

And how do you practise listening?

Watch English cartoons on TV.

Tạm dịch:

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn luyện nói thế nào?

Tôi nói với bạn tôi mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

Và bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

Tiếng Anh lớp 5 unit 7 – lesson 2

 1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Kết hợp 3 kỹ năng nghe, nhìn, và lặp lại sẽ giúp các em học sinh vừa luyện phát âm tiếng Anh theo chuẩn giọng người bản xứ mà các em nghe, vừa kết hợp được nhấn nhá đúng ngữ điệu và nhìn hình ảnh minh họa trong sách một cách sinh động nhất. Việc kết hợp những kĩ năng tiếng Anh với nhau sẽ giúp các em học sinh trau dồi được kĩ năng tiếng Anh và kết hợp linh hoạt các kỹ năng trong việc sử dụng tiếng Anh.

Click tại đây để nghe:

tiếng Anh lớp 5 unit 7 chương trình mới

a) What foreign language do you have at school?

English. What about you, Akiko?

b) I have French.

Oh, really?

c) And do you like English?

Yes. It’s my favourite subject.

d) Why do you learn English?

Because I want to sing English songs.

Tạm dịch:

a) Ngoại ngữ bạn học ở trường là gì? tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?

b) Tôi học tiếng Pháp. Ồ, vậy hả?

c) Và bạn có thích tiếng Anh không? Có. Nó là môn học yêu thích của mình.

d) Tại sao bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

tiếng Anh lớp 5 bài 7 lesson 2

 1. a) Why do you learn English?

Because I want to watch English cartoons on TV.

 1. b) Why do you learn English?

Because I want to read English comic books.

 1. c) Why do you learn English?

Because I want to talk with my foreign friends.

Tạm dịch:

 1. a) Tại sao bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.
 2. b) Tại sao bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.
 3. c) Tại sao bạn học tiếng Anh ? Bởi vì tôi muốn nói chuyện với nhiều bạn bè nước ngoài.

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh.

How do you learn English?

I…

Why do you learn English?

Because I want to..

Tạm dịch:

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Tôi…

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn…

 1. Listen and number (Nghe và điền số.)

Click tại đây để nghe:

tiếng Anh lớp 5 mới nhất unit 7

Đáp án: a 2                         b 4                  c 1               d 3

Audio script:

 1. Tony: You speak English very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

 1. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

 1. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoons on TV.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That’s great! Well done.

Mai: Thank you.

 1. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books.

 1. Write about you (Viết về em)

viết về em đi

 1. I speak to my friends every day.
 2. I read English comic books.
 3. I write emails to my foreign friends.
 4. I write new words on notebooks and read them aloud.
 5. I want to sing English songs.

Tạm dịch:

 1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?

Tôi nói với bạn bè mỗi ngày.

 1. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.

 1. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện từ cho bạn bè nước ngoài.

 1. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?

Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.

 1. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

 1. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

How do I learn English? (Charades)

(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Let's play

Tiếng Anh lớp 5 unit 7 – lesson 3

 1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

’How do you ‘practise ‘speaking?

I ‘speak ‘English ‘every ‘day.

‘How do you ‘practise ‘reading?

I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

‘How do you ‘practise ‘writing?

I ‘write ’emails to my ‘friends.

‘Why do you ‘learn ‘English?

Because I ‘want to ‘sing ‘English ‘songs.

Tạm dịch:

Bạn luyện nói thế nào?

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

 1. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)

Click tại đây để nghe:

tiếng Anh lớp 5 bài 7 có đáp án

Đáp án:

1.b   I learn English by talking with my friends.

2.a   Mai learns English by reading comic books.

3.a   Nam learns English by writing emails to his friends.

4.b   We learn English because we want to talk with our foreign friends.

Tạm dịch:

Tôi học tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những bạn bè.

Mai học tiếng Anh bằng cách đọc sách truyện tranh.

Nam học tiếng Anh bằng cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ấy.

Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tôi.

 1. Let’s chant (Chúng ta cùng ca hát)

Click tại đây để nghe:

How do you learn English?

How do you practise speaking?

By speaking English every day.

How do you practise reading?

By reading comic books.

How do you practise listening?

By watching English cartoons on TV.

How do you practise writing?

By writing emails to my friends.

Why do you learn English?

Because I want to sing English songs.

Tạm dịch:

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn luyện nói thế nào?

Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Bằng cách đọc nhiều truyện tranh.

Bạn luyện nghe thế nào?

Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

Bạn luyện viết thế nào?

Bằng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

 1. Read and tick TRue (T) or False (F) (Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoặc Sai (F))

tiếng Anh lớp 5 unit 7 - lesson 3

Đáp án: 1T   2F       3T   4T           5F

Tạm dịch:

Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lần. Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình – Akiko giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên tivi. Cô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mỗi ngày. Chúng tôi rất vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.

1.T  Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc.

2.F  Mai thường học nói tiếng Anh bởi bạn thân cô ấy.

3.T  Akiko thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên tivi.

4.T  Akiko học viết tiếng Anh bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho Mai mỗi ngày.

5.F  Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cần thiết cho việc học của họ.

 1. Write about how your friend learns English (Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào)

My friend is Trinh.

She learns to read English by reading short English stories.

She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.

She learns English because she wants to talk with her foreign friends.

Tạm dịch:

Bạn tôi là Trinh.

Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngắn tiếng Anh. Cô ấy học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của cô ấy.

 1. Project (Dự án)

Thảo luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.

 1. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể…

– hỏi và trả lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

– nghe và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

– đọc và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

– viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.

   II. Giải bài tập sách bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7

A. Pronunciation (trang 28 SBT tiếng Anh 5)

1.Mark the stress… (Đánh dấu nhấn âm (‘) trên những từ của câu. Sau đó đọc to những câu đó.)

 1. ‘How do you ‘practise ‘reading?

I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

 1. ‘How do you ‘practise ‘listening?

I ‘watch ‘English cartoons on ‘TV.

 1. ‘Why do you ‘learn ‘English?

Because I ‘want to ‘sing ‘English ‘songs.

 1. ‘Why do you ‘learn ‘English?

Because I ‘want to ‘read ‘English ‘comic ‘books.

Hướng dẫn dịch:

 1. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

 1. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

 1. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

 1. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn đọc những truyện tranh tiếng Anh.

2. Read and complete. Then say aloud. (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to.)

 1. Practise, speak
 2. How, write
 3. Because

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn thực hành nói tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ nói tiếng Anh với những người bạn của tớ hàng ngày.

2.

A: Bạn học từ vựng tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ viết những từ mới và đọc to chúng.

 1. Tớ học tiếng Anh bởi vì tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tớ.

B. Vocabulary (trang 28-29 SBT tiếng Anh 5)

Từ vựng là phần kiến thức quan trọng trong tiếng Anh giúp các em học sinh sử dụng cân bằng các kỹ năng tiếng Anh một cách thuần thục và linh hoạt hơn. Bố mẹ và giáo viên nên lựa chọn những cách học từ vựng tiếng Anh phù hợp cho trẻ được bám sát chương trình học tập của bé, cũng như giúp các em thu nạp từ vựng thoải mái nhất và nhớ từ được lâu hơn.

1.Label the pictures (Dán nhãn cho những bức tranh)

1. listen 2. read 3. write
4. sing 5. Play

2. Look and write (Nhìn và viết)

 1. Point and say.
 2. Talk.
 3. Listen and tick.
 4. Write.
 5. Play.
 6. Sing.

C. Sentence patterns (trang 29 SBT tiếng Anh 5)

 1. Read and match ( Đọc và nối câu)
1. c 2. d 3. b 4. e 5. a

Hướng dẫn dịch:

 1. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

 1. Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho những bọn bè tôi mỗi ngày.

 1. Bạn học từ vựng thế nào?

Tôi viết những từ mới và học nghĩa của chúng trong câu.

 1. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi thường xuyên đọc những câu chuyện ngắn tiếng Anh.

 1. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

 1. Read and complete (Đọc và hoàn thành)
1-d 2-c 3-a  4-e 5-b

Hướng dẫn dịch:

Nam: Môn nào bạn thích hơn, tiếng Anh, Khoa học và Toán?

Mai: Tôi thích môn tiếng Anh nhất.

Nam: Bạn thường xuyên có môn tiếng Anh không?

Mai: Bốn lần một tuần.

Nam: Bạn luyện nói thế nào?

Mai: Bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

Nam: Bạn học từ vựng thế nào?

Mai: Tôi viết những từ mới vào trong vở và tạo thành câu với chúng.

Nam: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Mai: Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

Nam: Tôi có thể hiểu điều đó.

D. Speaking (trang 30 SBT tiếng Anh 5)

1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

 1. I watch English cartoons on TV.
 2. I learn to make sentences and learn sentence patterns.
 3. Because I want to sing English songs.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn luyện nghe tiếng Anh thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

2. Bạn học ngữ pháp tiếng Anh thế nào?

Tôi học cách tạo thành những câu và cấu trúc câu.

3. Tại sao bọn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. I listen to music in English for children.

b. I learn to make sentences and learn sentence patterns.

c. Because I want to talk English with my foreign friends.

Hướng dẫn dịch:

a.Tôi nghe nhạc tiếng Anh dành cho thiếu nhi.

b.Tôi học cách tạo thành những câu và cấu trúc câu.

c.Bởi vì tôi muốn nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi.

E. Reading (trang 30-31 SBT tiếng Anh 5)

 1. Read and tick Yes (Y) or No (N) (Đọc và tích CÓ (Y) hoặc KHÔNG (N) )

Hướng dẫn dịch:

1. Y 2. N 3. Y 4. N 5. Y

Hoa: Trong tất cả các môn học, tôi thích nhất là tiếng Anh. Tôi thích nó bởi vì tôi có thể dùng nó để nói chuyện với Tom và Linda. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và những người nước ngoài của tôi có thể hiểu tôi nói. Tôi thích âm nhạc và học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh.

Quân: Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Tôi luyện nghe bằng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi mỗi ngày. Tôi học đọc bằng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh. Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn tôi là Akiko mỗi ngày. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi cần nó cho công việc của mình, tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

1.Hoa có thể nói chuyện với Tom và Linda bằng tiếng Anh.

2.Nó khó cho Tom và Linda để hiểu Hoa.

3.Quân thích tiếng Anh nhất.

4.Cậu ấy luyện đọc truyện tranh tiếng Anh mỗi ngày.

5.Hoa và Quân cần tiếng Anh cho công việc của họ trong tương lai.

2. Read again and write answers (Đọc lại và viết câu trả lời)

 1. Yes, she can.
 2. She learns English by singing English songs.
 3. He practices listening by watching English cartoons on TV everyday.
 4. He writes emails to Akiko every evening.
 5. He wants to be a travel guide.

Hướng dẫn dịch:

1.Hoa có thể nói tiếng Anh được không? Có, bạn ấy có thể.

2.Bạn ấy đã học tiếng Anh như thế nào? Bạn ấy đã học tiếng Anh bằng việc hát các bài hát tiếng Anh.

3.Quân đã luyện nghe tiếng Anh như thế nào? Cậu ấy luyện nghe bằng việc xem những bộ phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi hằng ngày.

4.Cậu ấy đã viết emails cho ai vào mỗi tối? Cậu ấy đã viết emails cho Akiko mỗi tối.

5.Cậu ấy muốn trở thành ai? Cậu ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

F. Writing (trang 31 SBT tiếng Anh 5)

 1. Look and write (Nhìn và viết)

1.watching English cartoons

2.reading English books.

3.writing emails

4.an English teacher

Hướng dẫn dịch:

1.Mai luyện nghe bằng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh.

2.Nam học đọc bằng cách đọc những sách tiếng Anh.

3.Quân học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử.

4.Hoa học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

 1. Write about how…(Viết về bạn học tiếng Anh thế nào và tại sao)

My name is Minh Khang.

I like Math and English.

I practise speaking by talking English with my foreign friends every day.

I practise reading by reading English short stories.

I learn vocabulary by writing new words in my notebook and read them aloud.

I learn English because I will need it for my job.

I want to be a software programmer.

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Minh Khang.

Tôi thích Toán và tiếng Anh.

Tôi luyện nói bằng cách nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi mỗi ngày.

Tôi luyện đọc bằng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh.

Tôi học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập của tôi và đọc to chúng.

Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi sẽ cần nó cho công việc của mình.

Tôi muốn trở thành một lập trình viên phần mềm.

Trên đây, Step Up đã cung cấp cho các em học sinh cũng như bố mẹ, giáo viên về lời giải tiếng Anh lớp 5 unit 7 chi tiết, đầy đủ nhất của Sách Giáo Khoa và Sách Bài Tập tiếng Anh lớp 5 mới của Bộ Giáo Dục. Hi vọng rằng với bài viết này sẽ giúp các em và các bậc phụ huynh sẽ có thêm những bài học bổ ích, nhiều trải nghiệm thú vị và đạt kết quả cao trong học tập với cuốn sách tiếng Anh lớp 5 nhé!

Để nâng cao hiệu quả học tiếng Anh của các bé trên trường lớp tốt hơn, các bậc phụ huynh nên thường xuyên trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Anh cho các em. Các bậc phụ huynh nên lựa chọn những sách học từ vựng dành cho trẻ, các khóa học tiếng Anh phù hợp, giúp các em vừa học, vừa chơi, vừa giỏi tiếng Anh!